Leverancier van o.a. kaartplotters, fishfinders, radars, digitale waterkaarten, AIS systemen, dieptmeters, Auto-pilot systemen, marifoons

Watersport Elektronica

Vele veilige betaalmogelijkheden:


Dealer van Navionics, Lowrance, Humminbird en EM-TRAK
×
 x 

Winkelwagen is leeg
Shopping cart
Winkelwagen is leeg

Advies nodig? Bel of mail onze klantenservice:
0223-637162 of 0636044420  
klantenservice@rolico.nl          

 

Privacy statement

Over ons privacybeleid
Rolico geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.
Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Rolico.
De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 16/10/2019, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.
Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.
Over de gegevensverwerking
Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.
Webwinkelsoftware Virtuemart
Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Madoo. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Madoo heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Madoo is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid.
Madoo maakt geen gebruik van cookies.
Webhosting Madoo
Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van Madoo. Madoo verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Madoo heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Madoo is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.
Madoo
Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Madoo. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Madoo heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons emailverkeer vertrouwelijk.
Payment processors
Sisow
Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Sisow. Sisow verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Sisow heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Sisow deelt in het geval van een aanvraag voor een uitgestelde betaling (kredietfaciliteit) persoonsgegevens en informatie met betrekking tot uw financiële positie met kredietbeoordelaars.
Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Sisow's dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Sisow bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.
Beoordelingen
WebwinkelKeur
Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als u een review achterlaat via WebwinkelKeur dan bent u verplicht om een naam en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert uw naam eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen.
WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.
Verzenden en logistiek
PostNL
Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.
DPD
Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van DPD voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL/DPD delen. DPD gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL/DPD onderaannemers inschakelt, stelt DPD uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.
Facturatie en boekhouden
Excel, Finpak
Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van programma Finpak. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling niet. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden niet verzonden, alleen opgeslagen.
Doel van de gegevensverwerking
Algemeen doel van de verwerking
Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op uw verzoek - op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld.

Automatisch verzamelde gegevens
Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.
Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
In voorkomende gevallen kan Rolico op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.
Bewaartermijnen
Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.
Uw rechten
Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.
Inzagerecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.
Rectificatierecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.
Recht op beperking van de verwerking
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.
Recht op overdraagbaarheid
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.
Recht van bezwaar en overige rechten
U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Rolico. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen.
Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.
Cookies
Cookies van derde partijen
In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.
Wijzigingen in het privacybeleid
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.
Contactgegevens
Rolico
Brikstraat 10
Den Helder
Nederland
T (022) 363-7162
E klantenservice@rolico.nl
Contactpersoon voor privacyzaken
Rob

 

 

Algemene Voorwaarden ROLICO

(Download hier (PDF)

Artikel 1. Algemeen
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Rolico Nautical
Electronics en een Wederpartij waarop Rolico Nautical Electronics deze voorwaarden van toepassing heeft
verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Rolico Nautical
Electronics, voor de uitvoering waarvan door Rolico Nautical Electronics derden dienen te worden betrokken.
3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de
hand gewezen.
4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk
nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde
volledig van toepassing. Rolico Nautical Electronics en de Wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde
nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als
mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
5. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene
voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
6. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient
deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
7. Indien Rolico Nautical Electronics niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet
dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Rolico Nautical Electronics in enigerlei mate het recht
zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
Artikel 2 Offertes en aanbiedingen
1. Alle offertes en aanbiedingen van Rolico Nautical Electronics zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn
voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de
aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
2. Rolico Nautical Electronics kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij
redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke
vergissing of verschrijving bevat.
3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege
alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-,
verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding
opgenomen aanbod dan is Rolico Nautical Electronics daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet
overeenkomstig afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Rolico Nautical Electronics anders aangeeft.
5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Rolico Nautical Electronics niet tot het verrichten van een gedeelte
van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet
automatisch voor toekomstige orders.
Artikel 3 Contractsduur; leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging
1. De overeenkomst tussen Rolico Nautical Electronics en de Wederpartij wordt aangegaan voor onbepaalde tijd,
tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders
overeenkomen.
2. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn
overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de
Wederpartij Rolico Nautical Electronics derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Rolico Nautical Electronics dient
daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst. Indien geen
termijn is overeengekomen of opgegeven, dient Rolico Nautical Electronics de goederen binnen 30 dagen aan de
Wederpartij geleverd te hebben. Indien Rolico Nautical Electronics hier aan niet heeft voldaan, is de Wederpartij
gerechtigd om zonder kosten en zonder ingebrekestelling de overeenkomst te ontbinden.
3. Rolico Nautical Electronics heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
4. Rolico Nautical Electronics is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus
uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
5. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Rolico Nautical Electronics de uitvoering van die
onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan
voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
6. Indien Rolico Nautical Electronics gegevens behoeft van de Wederpartij voor de uitvoering van de
overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Wederpartij deze juist en volledig aan
Rolico Nautical Electronics ter beschikking heeft gesteld.
7. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan
noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot
aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet
op verzoek of aanwijzing van de Wederpartij, van de bevoegde instanties etcetera, wordt gewijzigd en de
overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties
hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen
bedrag worden verhoogd of verlaagd. Rolico Nautical Electronics zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf
prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van
uitvoering worden gewijzigd. De Wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst,
daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
8. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Rolico Nautical
Electronics gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen
Rolico Nautical Electronics bevoegde persoon en de Wederpartij akkoord is gegaan met de voor de uitvoering
opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan
uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert
evenmin wanprestatie van Rolico Nautical Electronics op en is voor de Wederpartij geen grond om de
overeenkomst op te zeggen.
9. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Rolico Nautical Electronics een verzoek tot wijziging van de
overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben
bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
10. Indien de Wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens
Rolico Nautical Electronics gehouden is, dan is de Wederpartij aansprakelijk voor alle schade (daaronder
begrepen kosten) aan de zijde van Rolico Nautical Electronics daardoor direct of indirect ontstaan.
11. Indien Rolico Nautical Electronics bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, dan is
Rolico Nautical Electronics onder navolgende omstandigheden niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs,
ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven.
- Indien de prijsstijging het is gevolg van een wijziging van de overeenkomst;
- indien de prijsverhoging voortvloeit uit een aan Rolico Nautical Electronics toekomende bevoegdheid of een op
Rolico Nautical Electronics rustende verplichting ingevolge de wet.
Artikel 4 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
1. Rolico Nautical Electronics is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst
terstond en met directe ingang te ontbinden, indien:
- de Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
- na het sluiten van de overeenkomst Rolico Nautical Electronics ter kennis gekomen omstandigheden goede
grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
- de Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van
zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
- Indien door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van Rolico Nautical Electronics kan
worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is
Rolico Nautical Electronics gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
- indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk
of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Rolico Nautical Electronics kan
worden gevergd.
2. Indien de ontbinding aan de Wederpartij toerekenbaar is, is Rolico Nautical Electronics gerechtigd tot
vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Rolico Nautical Electronics op de
Wederpartij onmiddellijk
opeisbaar. Indien Rolico Nautical Electronics de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn
aanspraken uit de wet en overeenkomst.
4. Indien Rolico Nautical Electronics op de gronden als genoemd in dit artikel tot opschorting of ontbinding
overgaat, is hij uit dien hoofde op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op
enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstelling, terwijl de Wederpartij, uit hoofde van wanprestatie, wél tot
schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
5. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Rolico Nautical Electronics, zal Rolico Nautical
Electronics in overleg met de Wederpartij zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan
derden. Dit tenzij de opzegging aan de Wederpartij toerekenbaar is. Tenzij het tussentijds eindigen aan Rolico
Nautical Electronics is toe te rekenen, worden de kosten voor overdracht aan de Wederpartij in rekening
gebracht. Rolico Nautical Electronics zal de Wederpartij zoveel als mogelijk vooraf inlichten ter zake van de
omvang van deze kosten. De Wederpartij is gehouden deze kosten binnen de daarvoor door Rolico Nautical
Electronics genoemde termijn te voldoen, tenzij Rolico Nautical Electronics anders aangeeft.
6. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien
en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de Wederpartij, van
schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan
beschikken, staat het Rolico Nautical Electronics vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te
zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige
schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Rolico Nautical Electronics op de Wederpartij zijn in
dat geval onmiddellijk opeisbaar.
7. Indien de Wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of
gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de
uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Wederpartij in rekening worden
gebracht.
Artikel 5 Overmacht
1. Rolico Nautical Electronics is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij
indien hij daartoe
gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een
rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en
jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Rolico
Nautical Electronics geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Rolico Nautical Electronics niet in staat is zijn
verplichtingen na te komen. Rolico Nautical Electronics heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien
de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Rolico Nautical
Electronics zijn verbintenis had moeten nakomen.
3. Rolico Nautical Electronics kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de
overeenkomst opschorten.
Indien deze periode langer duurt dan 28 dagen, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te
ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
4. Indien Rolico Nautical Electronics ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de
overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen
respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Rolico Nautical Electronics gerechtigd om
het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden
deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.
Artikel 6 Betaling en incassokosten
1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Rolico Nautical Electronics
aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Rolico Nautical Electronics
aangegeven. Rolico Nautical Electronics is gerechtigd om periodiek te factureren.
2. Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Wederpartij van
rechtswege in verzuim. De Wederpartij is, na gedane aanmaning, bij niet tijdige betaling, incassokosten
verschuldigd volgens volgende staffel:
- Over de eerste € 2500,-: 15%, met een minimum van € 40,-;
-over de volgende € 2500,-: 10%;
-over de volgende € 5000,-: 5%;
-over de volgende € 190.000,-: 1%;
-over het meerdere: 0.5% met een maximum van € 6775,-.
2a. Indien u uw bestelling afrekent via AfterPay (achteraf betalen) gaat u tevens akkoord met de voorwaarden van AfterPay. Deze kunt in hier vinden:
• AfterPay voor Nederlandse consumenten: http://www.afterpay.nl/consument-betalingsvoorwaarden
• AfterPay voor Belgische consumenten: https://www.afterpay.be/be/footer/betalen-met-afterpay/betalingsvoorwaarden
• AfterPay voor Nederlandse bedrijven: https://www.afterpay.nl/nl/algemeen/zakelijke-partners/betalingsvoorwaarden-zakelijk

2b. In geval van niet-tijdige betaling wordt bij een aanmaning het verschuldigde bedrag met € 7,50 verhoogd
wegens extra werkzaamheden. De verschuldigde rente wordt berekend vanaf de datum dat wederpartij in
gebreke is gesteld, inclusief deze verhoging.
3. Rolico Nautical Electronics heeft het recht de door Wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste
plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering
van de hoofdsom en de lopende rente.
4. Rolico Nautical Electronics kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren,
indien de Wederpartij een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Rolico Nautical
Electronics kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en
lopende rente en incassokosten worden voldaan.
5. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud
1. Alle door Rolico Nautical Electronics in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van
Rolico Nautical Electronics totdat de Wederpartij alle verplichtingen uit de met Rolico Nautical Electronics
gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
2. Door Rolico Nautical Electronics geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen,
mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Wederpartij is niet
bevoegd om de onder het
eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
3. De Wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de
eigendomsrechten van Rolico Nautical Electronics veilig te stellen.
4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop
willen vestigen of doen gelden, dan is de Wederpartij verplicht om Rolico Nautical Electronics daarvan
onmiddellijk op de hoogte te stellen.
5. De Wederpartij verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd
te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op
eerste verzoek aan Rolico Nautical Electronics ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de
verzekering is Rolico Nautical Electronics gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de
Wederpartij zich er jegens Rolico Nautical Electronics bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al
hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
6. Voor het geval Rolico Nautical Electronics zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft
de Wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Rolico Nautical Electronics
en door Rolico Nautical Electronics aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen
van Rolico Nautical Electronics zich bevinden en die zaken terug te nemen.
Artikel 8 Garanties, onderzoek en reclames
1. De door Rolico Nautical Electronics te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die
daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in
Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het
gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Wederpartij zelf te verifiëren of het gebruik
daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en of deze voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden.
Rolico Nautical Electronics kan in dat geval andere garantie- en overige voorwaarden stellen ter zake van de te
leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.
2. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van na levering, tenzij uit de aard van het
geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door Rolico Nautical Electronics
verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die
door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld. Na verloop van de
garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzending- en
voorrijdkosten, aan de Wederpartij in rekening gebracht worden.
3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit
onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of
onderhoud daaraan door de Wederpartij en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van
Rolico Nautical Electronics, de Wederpartij of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel
hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te
worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Wederpartij komt
evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar
Rolico Nautical Electronics geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals
bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.
4. De Wederpartij is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken
hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij
behoort de Wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen
is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele
gebreken dienen binnen 1 maand na ontdekking schriftelijk aan Rolico Nautical Electronics te worden gemeld. De
melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Rolico Nautical
Electronics in staat is adequaat te reageren. De Wederpartij dient Rolico Nautical Electronics in de gelegenheid te
stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
5. Indien de Wederpartij tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Wederpartij blijft in dat
geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken, tenzij daaraan geen zelfstandige
waarde toekomt.
6. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Wederpartij geen recht meer toe op herstel,
vervanging of schadeloosstelling, tenzij uit de aard van de zaak of de overige omstandigheden van het geval een
langere termijn voortvloeit.
7. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Rolico Nautical
Electronics de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retournering
redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Wederpartij, ter keuze
van Rolico Nautical Electronics, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding
daarvoor aan de Wederpartij voldoen. In geval van vervanging is de Wederpartij gehouden om de vervangen
zaak aan Rolico Nautical Electronics te retourneren en de eigendom daarover aan Rolico Nautical Electronics te
verschaffen, tenzij Rolico Nautical Electronics anders aangeeft.
8. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder
begrepen de
onderzoekskosten, aan de zijde van Rolico Nautical Electronics daardoor gevallen, integraal voor rekening van de
Wederpartij.
9. Mocht u er met ons niet uitkomen, dan kunt u de klacht voorleggen via het ODR platform van de Europese Commissie, te vinden op http://ec.europa.eu/odr .
Artikel 9 Aansprakelijkheid
1. Indien Rolico Nautical Electronics aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen
in deze bepaling is geregeld.
2. Rolico Nautical Electronics is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Rolico
Nautical Electronics is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige
gegevens.
3. Rolico Nautical Electronics is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
- de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling
betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
- de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Rolico Nautical Electronics aan de
overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Rolico Nautical Electronics toegerekend kunnen
worden;
- redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze
kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
5. Rolico Nautical Electronics is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade,
gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. In het geval van
consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die, die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.
6. Indien Rolico Nautical Electronics aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid
van Rolico Nautical Electronics beperkt tot maximaal driemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat
gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
7. De aansprakelijkheid van Rolico Nautical Electronics is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der
uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
8. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan
opzet of grove schuld van Rolico Nautical Electronics of zijn leidinggevende ondergeschikten.
Artikel 10 Verjaringstermijn
1. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en
verweren jegens Rolico Nautical Electronics en de door Rolico Nautical Electronics bij de uitvoering van een
overeenkomst betrokken derden, één jaar.
2. Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing op rechtsvorderingen en verweren die zijn gegrond op feiten die de
stelling zouden rechtvaardigen dat de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst zou beantwoorden. Dergelijke
vorderingen en verweren verjaren door verloop van twee jaar nadat de Wederpartij Rolico Nautical Electronics
van zodanige non-conformiteit in kennis heeft gesteld.
Artikel 11 Risico-overgang
1. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Wederpartij over op het moment waarop
zaken in de macht van de Wederpartij worden gebracht.
Artikel 12 Vrijwaring
1. De Wederpartij vrijwaart Rolico Nautical Electronics voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met
de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Rolico Nautical
Electronics toerekenbaar is.
2. Indien Rolico Nautical Electronics uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de
Wederpartij gehouden Rolico Nautical Electronics zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen
te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Wederpartij in gebreke blijven in het nemen
van adequate maatregelen, dan is Rolico Nautical Electronics, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe
over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Rolico Nautical Electronics en derden daardoor ontstaan,
komen integraal voor rekening en risico van de Wederpartij.
Artikel 13 Intellectuele eigendom
1. Rolico Nautical Electronics behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van
de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Rolico Nautical Electronics heeft het recht de door de
uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken,
voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht.
Artikel 14 Toepasselijk recht en geschillen
1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Rolico Nautical Electronics partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van
toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of
indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens
Koopverdrag wordt uitgesloten.
2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een
geschil in onderling overleg te beslechten.
Artikel 15 Recht van retour
1. U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Raadpleeg voor de exacte tarieven de website van uw vervoerder. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@rolico.nl . Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.
2. Het recht van retour geldt niet voor aankopen van zaken die:
- tot stand gebracht zijn overeenkomstig specificaties van de wederpartij;
- duidelijk persoonlijk van aard zijn;
- door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
- snel kunnen bederven of verouderen;
- een verbroken verzegeling van audio, video of software bevat;
- van kranten en tijdschriften;
- dragers welke software of data bevatten, inclusief de daarop geleverde software of data;
- die speciaal, op bestelling zijn gemaakt en zijn derhalve maatwerk. Maatwerk valt buiten dit recht.
3. Het recht van retour geldt niet voor een dienst waarmee de verkoper met instemming van de wederpartij is
begonnen voordat de afkoelingsperiode is verstreken.
Artikel 16. Klachten.
U dient klachten eerst bij ons kenbaar te maken door een e-mail te sturen naar klantenservice@rolico.nl dan wel per post.
Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om het geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur.
Het is voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie.
Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr .
Wanneer de klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om de klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.
Artikel 17 Vindplaats en wijziging voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn te vinden via onze website: www.rolico.nl
2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand
komen van de rechtsbetrekking met Rolico Nautical Electronics.
3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Over ons

Rolico.nl is een webshop. Sinds 2007 de specialist in online verkoop van elektronica voor de watersport.

Hier kunt u ons assortiment bekijken en u deskundig laten adviseren. 

CONTACT

Adres:
Rolico
Brikstraat 10
1784 RR Den Helder
Tel: +31-223-637162
Mob: +31-636044420
klantenservice@rolico.nl
Whatsapp 0636044420
Bank NL03INGB0005961295
BIC INGBNL2A 
KvK 50661361
BTW NL001286931B76

hulp nodig?

Call Center

Hoe kan ik u helpen?

Bel nu!

hulp nodig?